Циљеви и задаци Штампа
О факултету

Основни задатак и мисија Факултета су активности на реализовању друштвених потреба за квалитетно школованим стручњацима и научним радницима, који своју делатност врше у два велика система: образовању и спорту, као и задовољење свих потреба друштва за специјализовано образованим стручњацима у овој области. Факултет организује студије на свим нивоима студија

Основни задатак и мисија Факултета су активности на реализовању друштвених потреба за квалитетно школованим стручњацима и научним радницима, који своју делатност врше у два велика система: образовању и спорту, као и задовољење свих потреба друштва за специјализовано образованим стручњацима у овој области. Факултет организује студије на свим нивоима академских студија физичког васпитања и спорта и струковних студија спорта и рекрације.

Задатак Факултета је обезбеђивање услова за научно-истраживачку и наставну делатност, преношење научних и стручних знања и вештина и сарадња која омогућава наставницима, сарадницима и студентима укључивање у научна истраживања и рад у пракси.

Циљ Факултета је формирање, компетентног и самосталног стручњака и научног радника, у складу са савременим трендовима образовања у свету, уз уважавање захтева везаних за процесе на којима се савремено школовање заснива (конкретни, остварљиви и мерљиви). Циљеви који произилазе из сагледавања стања науке и струке у земљи и потребе за обезбеђивањем научног и стручног кадра у области физичког васпитања и спорта су:

indent2 Унапређивање организације и ефикасности студирања;
indent2 Примена научних и образовних стандарда и спровођење државне образовне политике;
indent2 Унапређивање студијских програма;
indent2 Усклађивање са студијским програмима других образовних институција у земљи и свету ради трансфера кредита (ЕСПБ) и повећања мобилности студената;
indent2 Развијање критичког мишљења, способности размене идеја и тимског рада;
indent2 Оспособљавање за усавршавање и успешан развој професионалне каријере;
indent2 Праћење успешности дипломираних студената и коришћење њихових мишљења при оцени квалитета студијских програма;
indent2 Омогућавање активног учешћа студената у управљању, раду и оцени квалитета свих области рада Факултета;
indent2 Сарадње у оквиру система образовања и спорта;
indent2 Побољшавање просторних и материјално-техничких ресурса, простора и опреме за научноистраживачки рад и специјализованих простора за уже стручне садржаје;
indent2 Обезбеђивање квалитетног наставног особља и њихово перманентно усавршавање;
indent2 Развијање издавачке делатности и богаћење библиотечког фонда;
indent2 Испуњавање стандарда квалитета и спровођења процедура контроле квалитета у свим сегментима рада.