Организација и управљање - Деканат Штампа
О факултету
ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ - ДЕКАНАТ

 

Органи Универзитета у Београду - Факултета спорта и физичког васпитања уређују се Статутом факултета и Законом о високом образовању.

Факултет има орган управљања, орган пословођења, стручне органе и студентски парламент. Ради остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама тржишта рада, факултет има савет послодаваца.

Декан је први човек факултета, његов руководилац и орган пословођења. Декан се бира тајним гласањем из реда редовних професора, који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три школске године, са могућношћу једног поновног избора. Декану у раду помажу продекани и секретар факултета. Факулет има четири продекана: продекан за наставу, продекан за финансије, продекан за науку и продекан за међународну сарадњу. Секретар Факултета руководи радом Стручне службе.

Орган управљања факултетом је Савет. Савет има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету (13 из реда чланова Наставно-научног већа и 2 из реда ненаставног особља), осам су чланови које именује оснивач и четири чланови које бира Студентски парламент. Оснивач именује чланове Савета из реда истакнутих личности из научне, односно стручне области у којој је Факултет, као и из просвете, културе, уметности или привреде, који нису запослени, нити на други начин радно ангажовани на Факултету. Мандат чланова Савета траје четири године. Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје две године.

Стручни органи Факултета су: Наставно-научно веће, Изборно веће, Већа студијских програма за: основне академске студије, основне струковне студије, мастер академске студије и докторске академске студије.

Помоћна стручна и саветодавна тела Факултета су: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, Комисија за самовредновање и Комисија за статутарна питања.

Студентски парламент Факултета је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету. Студентски парламент има 15 чланова. Делатност Студентског парламента утврђена је Статутом и Правилником о раду студентског парламента Факултета.

Рад органа управљања, пословођења, стручних органа и студентског парламента се периодично оцењује на основу поднетих извештаја о раду (најмање једном годишње).

Деканат Факултета спорта и физичког васпитања сачињавају декан факултета и четири продекана:
Увећај +
Декан проф. др Саша Јаковљевић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Секретар
Маст. прав. Милена Лазаревић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Технички секретар
Ирена Обрадовић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за наставу
Проф. др Станимир Стојиљковић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за
финансијско-материјалне послове
Проф. др Владан Вукашиновић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за науку
Проф. др Владимир Мрдаковић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Увећај +
Продекан за међународну сарадњу
Доц. др Бранка Марковић
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Факултет има у свом саставу следеће организационе јединице:
1. КАТЕДРE:
 • Катедра друштвено-хуманистичких наука;
 • Катедра био-медицинских наука;
 • Катедра за теорију и методику физичког васпитања;
 • Катедра за теорију и технологију спорта и рекреације;
 • Катедра за моторику и методологију;
 • Катедра спортских игара;
 • Катедра базичних спортова;
 • Катедра индивидуалних спортова.
2. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ
3. БИБЛИОТЕКА
4. МУЗЕЈ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
5. ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
6. ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
7. МЕТОДИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКА ЛАБOРАТОРИЈА И
8. СТРУЧНА СЛУЖБА:
 • Служба за правне, кадровске и административне послове,
 • Служба за финансијске и рачуноводствене послове,
 • Служба за студентска питања,
 • Рачунско-информативни центар и
 • Служба за техничке послове.

 

Последње ажурирано понедељак, 22 јун 2020 19:34