Визија Штампа
О факултету

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду себе у будућности види као активног и међународно признатог чиниоца у промовисању постојећег и стварању нових знања из области физичког васпитања, спорта и сродних научних дисциплина у оквиру високошколског образовања на свим нивоима, утемељеног на исходима учења и принципима образовања током читавог живота.

 У остварењу тог циља Факултет ће сарађивати са другим факултетима у оквиру Универзитета у Београду и међународним високошколским установама, посебно у подстицању напредовања запослених и студената, побољшању њихове стручности и креативности. То се у највећој мери односи на укључивање у европски истраживачки и вискокообразовни простор кроз програме међународне сарадње и мобилности студената, истраживача и наставника. Планира се и сарадња са јавним установама, институтима и савезима.