Вести Докторске студије Јавна одбрана докторске дисертације „MECHANICAL CAPACITIES OF THE DIFFERENT MUSCLE GROUPS ASSESSED USING "TWO VELOCITY" METHOD (PROCENA MEHANIČKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH MIŠIĆNIH GRUPA PRIMENOM METODE "DVE BRZINE"“ Данице Јанићијевић