Obezbeđenje i kontrola kvaliteta Print
About the Faculty

Fakultet obezbeđuje kvalitet u svim oblastima svoje delatnosti i organizacije, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, posebno onim kojima je regulisana oblast visokog obrazovanja, naučnoistraživačke delatnosti i radnih odnosa na nacionalnom nivou, kao i na nivou visokoškolskih ustanova. Organi, stručna i savetodavna tela Fakulteta, kao i svi zaposleni i studenti odgovorni su za sprovođenje sistema kvaliteta na Fakultetu u skladu sa svojom nadležnošću i sa poslovima koje obavljaju i ulogom koju imaju.

Radi praćenja kvaliteta rada Fakulteta i studijskih programa Nastavno-naučno veće imenuje Komisiju za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta iz reda nastavnika, saradnika, vannastavnog osoblja i studenata. Pored toga Nastavno-naučno veće imenuje Komisiju za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave na Fakultetu. U obe komisije predstavnici studenata čine 20% članova.

Standardi i postupci obezbeđenja kvaliteta Fakulteta su opisani u Pravilniku o standardima i postupcima za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Poslednju verziju ovog Pravilnika je usvojilo Nastavno-naučno veće na svojoj sednici 19.9.2019.

Pravilnikom se utvrđuju standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta u sledećim oblastima: studijski programi, nastavni proces, nastavnici i saradnici, studenti, nastavna literatura, naučnoistraživački i stručni rad, saradnja, nenastavna podrška, resursi (prostor, oprema i dr), finansiranje, upravljanje i javnost rada.

Praćenje i obezbeđenje kvaliteta vrši se postupkom samovrednovanja. Fakultet usvaja proceduru za sprovođenje postupka samovrednovanja zasnovanu na kriterijumima i standardima za samovrednovanje sa konkretizovanim zadacima za sve učesnike u postupku samovrednovanja ustanove, studijskih programa i uslova rada. Akcionim planom utvrđuje konkretne zadatke i zaduženja za stručne organe, radne grupe, organe upravljanja i poslovođenje, pre svega aktivnostima na godišnjem samovrednovanju, posebno kroz izveštaje o radu svih organizacionih jedinica, veća studijskih programa i izveštaja o naučnoistraživačkom radu. Godišnji izveštaji služe za formiranje periodičnog izveštaja o samovrednovanju i za spoljašnju proveru kvaliteta. Poslednji Izveštaj o samovrednovanju odnosi se na period šk. 2014/15 – 2017/18.


 povratak na sadržaj  O Fakultetu 

 

Last Updated on Saturday, 23 November 2019 11:19