Dr Dušan Mitić Print

    osnovne akademske studije - fizičko vaspitanje i sport
   arrow Teorija i metodika rekreacije
   arrow Teorija i praksa rekreacije 3
   arrow Teorija i tehnologija rekreacije 1
   arrow Teorija i tehnologija rekreacije 2
   arrow Rekreacija učenika u prirodi
    osnovne strukovne studije - sport, rekreacija
   arrow Sport za sve
    master akademske studije
   arrow Teorija i tehnologija rekreacije 3
 
 
011.3531.000/170
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Uvećaj
arrow Datum i mesto rođenja: 25.10.1956. Veliko Gradište, Republika Srbija.
arrow Obrazovanje / akademska karijera:
indent 1981 Diploma, na temu: "prilog metodici obučavanja alpskog skijanja";
indent 1991 Magistratura, na temu: "motivacione i sociodemografske karakteristike učesnika zimske rekreacije na Kopaoniku";
indent 1996 Doktorat, na temu: "komparativna analiza motivacije za dolazak na zimovanje posetilaca zimskih turističkih centara Srbije".
arrow Nastavno iskustvo:
indent Zaposlen na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja od 01.09.1983. godine;
indent Na Fakultetu u Beogradu osnovni predmet REKREACIJA, od asistenta pripravnika do redovnog profesora;
indent Nosilac predmeta Teorija i metodika sportske grane - rekreacije (smer) kao redovni profesor;
indent Parcijalno učestvuje na predmetima: Aktivnosti u prirodi, Skijanje, Teorija i praksa sporta invalida, Teorija i metodika kondicije;
indent Poslediplomske studije smer Rekreacija, rukovodilac nastave i predavač: Sistem rekreacije, Istraživanja rekreacije u toku rada, Istraživanja rekreacije u dnevnom i vikend odmoru, Istraživanja rekreacije u godišnjem i dopunskom odmoru;
indent Na Kadrovskom centru pri fakultetu rukovodilac Nastave za sticanje zvanja Viši sportski trener na smeru Rekreacija, predavač na predmetima: Teorija rekreacije, Metodika rekreacije, deo predavanja na Fizičkoj pripremi u rekreaciji i organizacija nastavne prakse;
indent Osnivač i predavač na Beogradskoj školi za animatore, koja se realizuje u saradnji sa Udruženjem stručnjaka za rekreaciju;
indent Rukovodilac seminara za ANIMATORA ZIMSKIH REKREATIVNIH AKTIVNOSTI za potrebe Udruženja stručnjaka za rekreaciju od 1997 do danas;
indent Rukovodilac i predavač na Seminaru za voditelje rekreativnih aktivnosti u saradnji sa Asocijacijom Sport za sve Beograda;
indent Poslediplomske studije u Novom Sadu, smer rekreacija: Izabrane istraživačke teme;
indent Viša škola za sportske trenere u Beogradu. Predavač na predmetima: Teorija i metodika rekreacije, Tehničko taktička primena u rekreaciji, organizacija nastavne prakse;
indent ECPD Međunarodni fakultet sporta, Banja Luka, predavač na predmetu: Rekreacija i Tenis;
indent ECPD Viša škola za sportske trenere, Banja Luka, predavač na predmetu: Rekreacija.
arrow Stručno iskustvo:
indent Personalna bibliografija (izvor: cobisss): pdf Personalna bibliografija za period 1980-2015. (282kB 17.11.2015.)
indent Predavanjima po pozivu u poslednje četiri godine: pdf Predavanja po pozivu i aktivnosti u periodu 2012-2015. (212kB 17.11.2015.)
indent Učešća u stručnim odborima: pdf Stručni odbor (44kB 14.11.2008.)
indent Učešća na kongresima i skupovima: pdf Kongresi i skupovi (30kB 14.11.2008.)
arrow Projekti:
1. "ULOGA NAUKE U DALjEM RAZVOJU FIZIČKE KULTURE U SR SRBIJI", saradnik u timu istraživača na projektu, NIPRO Partizan, Beograd, 1986;
2. "POTREBE I MOGUĆNOSTI MLADIH RADNIKA BEOGRADA U TURISTIČKOJ REKREACIJI", Mladi istraživači Beograda, obim 20 str.Biblioteka FFK Beograd, 1989;
3. "NOMENKLATURA ZANIMANjA FIZIČKE KULTURE" sa grupom autora, JZFKMS-Zavod za fizičku kulturu , Beograd, April 1990;
4. "REKREACIJA DO 2001 U BEOGRADU" član istraživačkog tima, neposredno rukovodio timom koji je radio prikupljanje i obrada podataka u kome je bilo oko 350 studenata iz tri generacije redovnih studenata;
5. "BEOGRADSKA STUDIJA", Longitudinalno istraživanje senzomotornog razvoja učenika od 1996 do 2001.g., Grupa autora sa FFK Beograd MIL;
6. Sa studentima osam generacija kroz seminarski rad prikupljana je građa za projekat ANGAŽOVANOST U REKREACIJI.
arrow Reprezentativne reference / objavljeni radovi:
1. Mitić D.: "REKREATIVNO SMUČANjE UČENIKA USMERENOG OBRAZOVANjA BEOGRADA" časopis Fizička kultura, 1983-4, str.323-325 , Beograd;
2. Živanović Ž., Mitić D."ZIMOVANjE NA KOPAONIKU", časopis FIZIČKA KULTURA, 1984-2, str. 120-123, Beograd;
3. Mitić D.: "METODIČKI ASPEKT ORGANIZACIJE REKREACIJE OMLADINE NA ZIMOVANjU", Zbornik radova sa II kongresa pedagoga fizičke kulture jugoslavije, Zagreb 1985, str. 381-383;
4. SVI NA SNEG" grupa autora, program za zimu 85/86, Partizan Beograda, 1985, Beograd;
5. Mitić D. koautor sa Ž.Živanović, "REPERTORIJ ZA NASTAVNU PRAKSU U DUUO "Beograd-NA KOPAONIKU-,1983 i dopunjeno izdanje 1984, Biblioteka FFK, Beograd;
6. Mitić D. koautor sa Ž.Živanović i B.Milovanović, "DOPUNSKI ODMOR GRUPA RADNIKA U TURISTIČKIM MESTIMA", Uputstvo za nastavnu praksu, 1985, Biblioteka FFK, Beograd;
7. Mitić D.: "VOLONTERSKI RAD STRUČNjAKA ZA REKREACIJU", Zbornik sažetaka za III Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Novi Sad, 1988;
8. Mitić D.: "ZARAZIMO SE ZIMOM ZARAD ZDRAVLjA" Zbornik na trudovi, IX Letnja škola PFKJ, Ohrid 89, str. 293-295;
9. Mitić D.: "POTREBE I MOGUĆNOSTI RADNIKA BEOGRADA U TURISTIČKOJ REKREACIJI", Zbornik radova XIII Međunarodne konferencije Komiteta za sport i slobodno vreme ICSSPE-UNESCO na temu "PROGRAMI SPORTSKE REKREACIJE U PROCESU RADA I U TURIZMU", Rovinj, 1989, Partizan Jugoslavije, Beograd, str. 272-278;
10. Ban D., Koprivica V., Acković T., Mitić D.: "NOMENKLATURA ZANIMANjA FIZIČKE KULTURE", JZFKMS-Zavod za fizičku kulturu, Beograd, April 1990;
... detaljnije podatke o objavljenim radovima preuzmite iz dokumenta: pdf Objavljeni radovi (34kB 14.11.2008.)

 

 Povratak na početnu stranu "Nastavnici i saradnici"  

 

Last Updated on Thursday, 22 October 2020 17:50