Odluka i Referat komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za predmet Teorija sportskog treninga Štampa
Odluke
petak, 18 oktobar 2019 16:15

Na osnovu člana 5. Statuta Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br.934/18-2 od 6.6.2018.godine, člana 14. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu (,,Glasnik Univerziteta“ u Beogradu br.200/17 i 210/19) i člana 14. Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu-Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 02-br.2343/17-3 od 8.2.2018. godine, dekan Fakulteta donosi

 

O D L U K U

 

Referat Komisije za pripremu referata o prijavljenim kandidatima po raspisanom konkursu za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanju docenta, za užu naučnu oblast Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, za predmet Teorija sportskog treninga, upućuje se na javnost u trajanju od 15 dana.

Izveštaj Komisije sa ocenom o održanom pristupnom predavanju je sastavni deo Referata. U toku trajanja uvida javnosti fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat Komisije.

 

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 Povratak na početnu stranu „Odluke“