Odluka i Referat o pregledu i oceni doktorske disertacije doktoranda Danice Janićijević Štampa
Odluke
sreda, 27 maj 2020 18:22

Na osnovu člana 42. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja 02-br. 1696/18-1 od 14. septembra 2018. godine i na osnovu člana 25. Statuta Univerziteta u Beogradu – Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, dekan Fakulteta, doneo je sledeću

 

O D L U K U

 

Doktorska disertacija studenta doktorskih akademskih studija Danice Janićijević, pod naslovom: „MECHANICAL CAPACITIES OF THE DIFFERENT MUSCLE GROUPS ASSESSED USING „TWO-VELOCITY“ METHOD (PROCENA MEHANIČKIH SVOJSTAVA RAZLIČITIH MIŠIĆNIH GRUPA PRIMENOM METODE „DVE BRZINE“)“ i Izveštaj Komisije za pregled i ocenu doktorske disertacije 02-br. 99/19-13 od 26. maja 2020. godine, upućuju se na javnost i nalaziće se u Biblioteci Univerziteta u Beogradu - Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja do odbrane disertacije.

Rok za uvid javnosti je 30 dana.

U toku trajanja uvida javnosti fakultetu se mogu dostaviti primedbe na Izveštaj Komisije i doktorsku disertaciju.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj za pregled i ocenu doktorske disertacije nalaziće se na internet stranici Fakulteta i Univerziteta u Beogradu do odbrane disertacije.

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju / posetite Link UVIDOK:

 povratak na sadržaj  Odluke 
Poslednje ažurirano četvrtak, 28 maj 2020 11:14