Konkurs za izbor u zvanje docenta za predmet „Korektivna gimnastika“ Štampa
Vesti i događaji
četvrtak, 02 jul 2020 16:11

 

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA U BEOGRADU

Blagoja Parovića 156

KONKURS ZA IZBOR U ZVANjE DOCENTA

 

Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisuje konkurs za izbor 1 (jednog) nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Nauke fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije – predmet Korektivna gimnastika.

Radni odnos sa licem izabranim u zvanje docenta zasniva se na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom.

Kandidati treba da imaju završeno visoko obrazovanje na studijama trećeg stepena (doktorske akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.9.2005.godine, odnosno stečeni naučni naziv doktora nauka po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.9.2005. godine. Kandidati treba da imaju sposobnost za nastavni rad, da imaju objavljene naučne odnosno stručne radove u naučnim časopisima ili zbornicima sa recenzijama i da imaju ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka. Kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerziteta u Beogradu, Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statuta Fakulteta, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu i Pravilnika o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i saradnika fakulteta.

Potrebna dokumentacija: Prijava na konkurs, biografija, spisak objavljenih naučnih radova, original radovi, fotokopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija sa prosečnom ocenom i stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti, potpisana izjava o izvornosti (preuzeti sa sajta Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici →nastavnici →obrazac 5).

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se dostavljaju na adresu Beograd, Blagoja Parovića 156. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Preuzmite zvaničnu dokumentaciju:

 povratak na sadržaj  Vesti i događaji